Accepted Abstracts

  1. Home
  2. Accepted Abstracts

Accepted Abstracts

Dear participants,

Acceptance papers have been sent for all papers in the list below. Participants who do not receive a letter of admission will send an e-mail to ahmeterdem@selcuk.edu.tr

 

Girişimcilerin Başarısızlık Nedenleri Prof. Dr. Mazlum ÇELİK, Sedat YAKUPOĞLU

Bilimsel Çalışmalarda Akademisyenler Tarafından Kullanılan Bilgi Erişim Sistemleri Inst. Okan KOÇ

Küresel Dijital Çağda Emek Inst. Okan KOÇ

Scale Development of Formative Higher Order Construct: Situational Strength at Work Ins. Pınar ÖZBİLEN

The Impact of Tourism Sector on Economic Growth: The Example of TRNC Prof. Dr. Orhan ÇOBAN, Lect. Ayşe ÇOBAN

Analysis of Change in Individual Welfare Indicators in TRNC Lect. Ayşe ÇOBAN, Prof. Dr. Orhan ÇOBAN

The Basic Effects of Women To Be The Entrepreneur and The Problems In The Practice Research: Konya Female Pharmacists Example Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Hale CAKIR

The Roles That Large-Scale Enterprises should Take in National Development: SWOT Analysis of The Turkish Republic of Northern Cyprus Prof. Dr. Adnan ÇELİK

İşyeri İzleme Faaliyetleri, Örgütsel Stres ve Örgütsel Güven İlişkisi Assoc. Prof. Dr. Ali ERBAŞI, Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Leyla ERAT

Yetenek Yönetimi Uygulamaları Algısının Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi Assoc. Prof. Dr. Ali ERBAŞI, Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Merve KAYA

Hizmet İçi Eğitimlerin İş Verimliliği Üzerine Etkisi: Konya Sanayi Sektöründe Bir Araştırma Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Ertuğrul TEKİN, Hande ULUKAPI YILMAZ

Reassessing Augmented Role of Urban Diplomacy in International Politics Asst. Prof. Dr. Gökhan AK, Asst. Prof. Dr. Pınar AKARÇAY

Kuşak Farklılıklarına Göre İş Yaşam Dengesi Algısının Araştırılması: Kahramanmaraş’ta Çalışan Avukatlar Örneği Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ, İlkay Can BAĞCI, Res. Assist. Serap KALFAOĞLU

İşkolikliğin İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ, İsmail KURT, Res. Assist.  Serap KALFAOĞLU

Hijyen Faktörlerin Çalışan Performansına Etkisi: Çağrı Merkezi Örneği Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ, Inst. Gökhan BİLİCİ, Nuray BİLİCİ

Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Zorunlu Staj Eğitimleri İle Mesleki Bağlılıkları Arasında İlişki: Bir Odak Grup Çalışması Inst. Gökhan BİLİCİ, Nuray BİLİCİ

Olumsuz Durumları İfşa Etme (Whistleblowing) Kavramsal Çerçevesi Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Asst. Prof. Dr. Durdu Mehmet BİÇKES, Asst. Prof. Dr. Mustafa KARACA

Girişimciliğin Arkasındaki Güçler: Birey-Girişimcilik Uyumu Prof. Dr. Metin IŞIK, Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Asst. Prof. Dr. Mustafa KARACA

İşyerlerinde Etik Olmayan Ancak Örgüt Yanlısı Sergilenen Davranışları Etkilemede Lidere Düşen Rol Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Asst. Prof. Dr. Mustafa KARACA

Outsourcing: Önemi, Fayda ve Mahsurları Prof. Dr. Metin IŞIK, Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Asst. Prof. Dr. Mustafa KARACA

Yeni Medya, İletişim, Bilinç ve Davranış Etkileri Oluşturma Inst. Türkan AYDOĞAN

Yerel Özerklik, Vesayet Bağlamında Yerel Yönetimler ile Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve Modern Belediyecilik Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme Inst. A. Yılmaz AKBULUT

Türk Otomotiv Sektöründe Kurumsal Marka Kişiliğinin Müşteri Memnuniyeti Ve Sadakati Üzerine Etkileri Inst. Tuğba ÇEDİKÇİ FENER

Bir Eğitim Aracı Olarak Kısa Filmler: HD-LIFE Kısa Filmlerinin Pedagojik ve Kuramsal Tasarımı Asst. Prof. Dr. Fikret YAZICI, Prof. Dr. Hakan AYDIN

İş Doyumu Faktörlerinden Ücret-Terfi-Yönetici Ve İşin Kendisinin İşgörenlerin İşten Ayrılma Eğilimi Üzerine Etkisi: Bişkek Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Alan Araştırması Dr. Mehmet ULUTAŞ

Butik Burgercilerde Müzik Unsuru: Kadıköy’de (İstanbul) Etnografik Gastromüzikoloji Çalışması Assoc. Prof. Dr. Seyit YÖRE, Res. Assist. İrem ERDOĞAN TÜREN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Öncü Sektörlerin Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkisi Prof. Dr. Okan Veli ŞAFAKLI

Makroekonomik Göstergelerin Merkez Bankası Karlılığına Etkisi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Merkez Bankası Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma Kenan ŞAHIN, Prof. Dr. Okan Veli ŞAFAKLI

Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: KKTC Örneği Asst. Prof. Dr. Emre ÇETİN, Inst. Selime GÜNTAŞ

Sakarya Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Nilüfer ŞAHİN TEZCAN, Asst. Prof. Dr. Ayhan KARAKAŞ, Prof. Dr. Said KINGIR, Assoc. Prof. Dr. Aydın YILMAZER

Çocukluk Çağı Travmaları ile Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkide Başa Çıkma Tutumlarının Aracı Rolü Hacer AYDINOVA, Fatma Gül CIRHINLIOĞLU

Çok Uluslu Şirketler ve Küresel Etkileri Murat BAYRAKTAR

Orta Sınıf’ın Küresel Ekonomik Önemi Murat BAYRAKTAR

Mobil Bankacılıkta Algılanan Deneyimsel Değer Boyutlarının Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması: Nevşehir Örneği Dr. Mustafa DEMİRHAN

Manevi ve İnsani Değer Eğiliminin Bireylerin Duygu ve Davranış Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi Psk. Sevtap Çakmak ÖZDEM, Asst. Prof. Dr. Ayşe BENGİSOY

Özel Gereksinimli Bireye Sahip Annelerin Otomatik Düşüncelerinin İncelenmesi Tubanur Çelik İSKİFOĞLU, Fatma ERKIVANÇ, Sacide ŞAHİN, Melih Burak ÖZDEMİR, Hasan Basri DEDE, Asst. Prof. Dr. Ayşe BENGİSOY

Teknolojiye Bağlı Olarak Ortaya Çıkan E-Hastalıklar: Örgütsel İşleyiş Açısından İki Boyutlu Bir Değerlendirme Inst. Nida PALABIYIK

Meslek Seçimini Etkileyen Değişkenlerin Analizi: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümünde Bir Alan Araştırması Asst. Prof. Dr. Gülbeniz AKDUMAN, Asst. Prof. Dr. Zeynep HATİPOĞLU, Inst. Dr. Gülnaz KARAHAN

Afiş Tasarımında Beyaz Alanlar Asst. Prof. Dr. Rahşan Fatma AKGÜL

Duygusal Emeğin İş Doyumu Üzerindeki Etkisi: Konya Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama Dr. Rabia YILMAZ

Konaklama İşletmelerinde Etik İklim Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi: Konya İli Örneği Dr. Rabia YILMAZ

The Effect of Emotional Intelligence on Organizational Commitment: An Application on Hospital Employees Dr. Rabia YILMAZ

İşten Çıkış Mülakatlarının Örgüt Çalışanlarını Geri Kazandırmaya Etkisi: KKTC Yerel Bankaları Üzerine Bir Araştırma Olgun TOPALCIK, Assoc. Prof. Dr. Veclal GÜNDÜZ

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde SWOT Analizi ile Uygulanabilirliği Beyza SOYER, Assoc. Prof. Dr. Veclal GÜNDÜZ

Mutluluk Ekonomisi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme Asst. Prof. Dr. Süheyla ERİKLİ

Türkiye’de Genç İşsizliği ile Mücadelede Alternatif Bir Çözüm: Sosyal Girişimcilik Asst. Prof. Dr. Volkan IŞIK

Akıllı Ve Veriye Dayalı Tedarik Zincirleri Asst. Prof. Dr. İbrahim AKBEN, Mehmet ÖS

Bilgi ve İletişim Teknolojileri İhracat Düzeyi ve Kişi Başına Milli Geliri İlişkisi Üzerine Panel Eşbütünleşme Analizi Dr. Ebru Gül YILMAZ

Supply Chain Risk Management in the Energy Sector: The Case of East Med Gas Kemal HAŞİM

Microfinance, Entrepreneurship and Economic Evolution: Bizarre Love Triangle? Dr. Burak ERKUT

Girişimcilik Kültürünün Gelişimine Yerel Yönetimlerin Katkısı: Türkiye'deki Büyükşehir Belediyelerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analiziyle Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN, Inst. Zeynep ÜNAL, İbrahim HARMANKAYA

Üniversiteli Gençler Açısından Girişimcilik Eğitimlerinin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Nisa Nur MUSLUHITTINOGLU, Dr. Zafer ADIGUZEL

Sosyal Çevre ve Ekonomik Ortamın Girişimcilik Açısından Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Nisa Nur MUSLUHITTINOGLU, Dr. Zafer ADIGUZEL

Psikolojik Güçlendirmeyle Birlikte Örgütsel Bağlılık ve Stress’ in İş Yoğunluğu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi İrem KÜÇÜKOĞLU, Dr. Zafer ADIGUZEL

Örgütsel Etkililiğin ve Katılımcı Liderliğin Yabancılaşma ve İş Doyumu’ na Etkilerinin İncelenmesi İrem KÜÇÜKOĞLU, Dr. Zafer ADIGUZEL

Boreout Sendromunun Sosyal Kaytarma Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Alan Araştırması Asst. Prof. Dr. Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Asst. Prof. Dr. Üyesi Alper GÜRER

The effect of motivational factors on entrepreneurship: Does uncertainty avoidance cultural value at the country level make a difference? İzzet ATALAY

Fashion Marketing, Trust and Customer Loyalty to the Company's Brand: A Case of Study North Cyprus Hanna-Anastasııa MELNYCHUK

Kamu Sağlık Sektöründe Örgütsel Vatandaşlık Üzerine Çıkarımlar: Görgül Bir Çalışma Asst. Prof. Dr. Murat AK

Sağlık Kurumlarında İletişim: Hasta-Sağlık Personeli İletişimi Üzerine Bir İnceleme Asst. Prof. Dr. Serdal IŞIKTAŞ, Dilan ÇİÇEKLİ

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kaynak Tüketim Muhasebesi Yöntemleri Arasındaki Farklar ve Bir Teorik Uygulama Inst. Ömer Burak PAKSOY, Inst. Dr. Necdet SEZAL

Türkiye’de Girişimcilik Tarihi: Genel Bir Değerlendirme Inst. Dr. Necdet SEZAL

Türkiye’nin Finansal Liberalizasyon Süreci ve Borçlanma İle Arasındaki İlişki Inst. Dr. Necdet SEZAL, Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

İslami Yönetim ile Konvansiyonel Yönetimin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma Inst. Kemal KAMACI

Dil Felsefesinin Tasavvuf İçerikli Şiirdeki Etkileri Üzerine Değerlendirmeler Prof. Dr. H. Esra KARABACAK

Önlisans Öğrencilerinin Kendi İşini Kurma Niyetini Etkileyen Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Asst. Prof. Dr. Sibel AYDEMİR, Assoc. Prof. Dr. Oya KORKMAZ

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Ambalaj Tasarımı ve Pazarlamasında Kullanımı Inst. Ayşe İRİ, Asst. Prof. Dr. Emel BİROL

Görsel İletişim Yolu Olan Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Görsel Unsurların Kullanımı: Çocuk Kitapları Örneği Asst. Prof. Dr. Emel BİROL, Inst. Ayşe İRİ

Leblebi Sektöründe Kayıtdışı İstihdam: Denizli İlinde Nitel Bir Araştırma Inst. Fatma Özge Özgen ÖNEY, Çağatay ÖNEY

Demografik Değişkenler İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kale Meslek Yüksekokulu Örneği Inst. Fatma Özge Özgen ÖNEY, Inst. Dilek ŞENEL

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğiliminin Belirlenmesi: Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu Örneği Inst. Fatma Özge Özgen ÖNEY, Inst. Dilek ŞENEL

Çocuk Edebiyatında Kitap Seçimi Ölçütleri (KKTC’ de) Assoc. Prof. Dr. Şevket ÖZNUR, Asst. Prof. Dr. Ejdan SADRAZAM

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi İsim Sponsorluğunun Taraftar Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi: Pilot Uygulama Özlem IŞIK İNAN, Asst. Prof. Dr. Y. Aytül DAĞLI EKMEKÇİ

Gönüllülük Faaliyetine Katılan Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri ve Girişimcilik Faktörleri Arasındaki İlişki Asst. Prof. Dr. Y. Aytül DAĞLI EKMEKÇİ, Özlem IŞIK İNAN

Debt and Equity Policy in Capital Structure Theories: Modigliani-Miller Theory, Trade-Off Theory, Pecking Order Theory and Agency Theory  Hasan OZYAPICI, Omar TARZIBASHI

Dava Şartı Arabuluculuk Düzenlemesinin Fikri Mülkiyet Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklara Etkisi Asst. Prof. Dr. Onur SARI

The Role of Advertising In Improving Ethno Tourism Of Kyrgyzstan: In Case Of World Nomad Games Dr. Kanyshai MUKTAROVA

Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesinde Psikolojik Sermayenin Rolü Inst. Burcu BATGA, Inst. Sümeyra CEYHAN, Exp. Sercan YILTAY

Duygusal Zeka ile Girişimcilik Eğilimi Arasında Öz Yeterliliğin Aracılık Rolü: Çukurova Üniversitesinde Bir Alan Araştırması Inst. Sümeyra CEYHAN, Exp. Sercan YILTAY, Inst. Burcu BATGA

An Analysis Of The Relationship Between R&D Expenditures and Employment: A Case for United States, Germany and Turkey Gülcan GÜZEL, Sedef ÇEVİKALP

Ekonomik Güven Endeksi İle İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği Gülcan GÜZEL, Emrah DOĞAN

Better Performance with Mental Training Assoc. Prof. Dr. Rıdvan EKMEKCI, Asst. Prof. Dr. Bülent Okan MICOOGULLARI

Problem Solving Skills of Football Referees Assoc. Prof. Dr. Rıdvan EKMEKCI, Hamza Kaya BEŞLER

The Determinants of Bank Liquidity Risk: Empirical Evidence From Turkish Banks Asst. Prof. Dr. Emrah DOĞAN, Asst. Prof. Dr. Onur ÖZDEMİR

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Kuruluş Yeri Kararı: Atatürk Üniversitesi Girişimcilik Ofisi Örneği Assoc. Prof. Dr. Ersin KARAMAN, Esra ÖZMEN

Karnavalesk Bir Roman Olarak Mevlüt Süleymanlı’nın Göç Romanı Assoc. Prof. Dr. Gülsemin HAZER

Örgüt Kültürü ve İş Tatmini Arasındaki İlişkide Demografik ve Sektörel Değişkenlerin Rolü: Kamu ve Özel Sektör Havacılık Çalışanlarında Bir Araştırma Dr. İnan ERYILMAZ

Havacılık Örgütlerinde Olumlu Emniyet Kültürünün Yaratılmasında İlk Adım: Havacılık Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Asst. Prof. Dr. Sener ODABAŞOĞLU

Sosyo-Kültürel Yapının Mimariye Yansıması; Lefke Örneği Asst. Prof. Dr. M. Selen Abbasoğlu ERMİYAGİL, Asst. Prof. Dr. Cemaliye Sunalp GÜRÇINAR

Türkiye’deki Girişimcilik Faaliyetlerinin Analizi: Küresel Girişimcilik Endeksi Üzerine Bir İnceleme Asst. Prof. Dr. Özlem YAŞAR UĞURLU, Assoc. Prof. Dr. Duygu KIZILDAĞ

Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma Inst. Rojda HATİPOĞLU NUR, Res. Assist. Erkan NUR, Assoc. Prof. Dr. Baran ARSLAN

İş Yaşamında Yeni Neslin Ayak Sesleri: K Kuşağı Res. Assist. Erkan NUR, Assoc. Prof. Dr. Baran ARSLAN, Inst. Rojda HATİPOĞLU NUR

Türk Sinemasında Bürokrasi ve Memur İmgesi Uğur BOĞA

Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı ve TOBİN’S Q Oranı Yöntemleri ile Lokanta ve Otel İşletmelerinde Entelektüel Sermayelerin Karşılaştırılması Asst. Prof. Dr. Umut Tolga GÜMÜŞ, Erkan ÇIBIK, Aygül ÖZTÜRK

BİST’ de İşlem Gören Lokanta ve Otel İşletmelerinin Finansal Performans İncelemeleri: ÇKKV Araştırması Asst. Prof. Dr. Umut Tolga GÜMÜŞ, Erkan ÇIBIK, Res. Assist. Hatice CAN ÖZİÇ

Cocoon Work Art of Cyprus Tradition:  As An Etnographic Research Ecem YILDIZ

Ekonomik Büyüme ve CO2 Emisyonları İlişkisi: Meksika İçin Bir Çevresel Analiz Dr. Hasan RÜSTEMOĞLU

Z Nesli Çocuğunu Tanımak Assoc. Prof. Dr. Hatice BEKİR, Exp. Sıdıka BAŞBUĞA

Relationship Between University Image and Student Loyalty: A Study on Perceptions of Students Dr. Ayşen BERBEROĞLU

Sağlık Meslek Mensuplarının Meslekleriyle İlgili Yasal Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Asst. Prof. Dr. Gülay TAMER

Yöneticilerin Liderlik Özellikleri ve Kontrol Odaklarının Karar Verme Stilleri Üzerindeki Stratejik Etkileri: İstanbul İlinde Bir Uygulama Asst. Prof. Dr. Gülay TAMER

Çocukluk Döneminde Cinsel İstismar Barış TUNCER

Country Variables and Individual Perceptions of Climate Change Asst. Prof. Dr. Defne GÜNAY, Asst. Prof. Dr. Gizem ARIKAN

Tele Çalışma ve Ortaya Çıkan Sorunların Çalışanlar Üzerindeki Etkisi Tuğba İNCENACAR

Örgütsel Etiğin Kurumsal İtibara Etkisi Üzerine Bir Literatür Çalışması Prof. Dr. Himmet KARADAL, Inst. Abdullah DEMİR

Örgütlerde Kadına Yönelik Cinsel Tacizi Açıklayan Kuramsal Modeller ve Önleme Yöntemleri Prof. Dr. A. Çiğdem KIREL

Çalışanların Toplam Kalite Yönetimi Anlayışına Yönelik Algılarının İşe Adanmışlığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Asst. Prof. Dr. Özlem ATAN, Handan GEZER

Çalışanların Eğitim ve Kariyer Yönetimi Algılarının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Ertaç GÜLAKDENİZ

Evaluating the Structure of Brand Equity with Confirmatory Factor Analysis Asst. Prof. Dr. Selim TÜZÜNTÜRK

Spor Yöneticisi Adaylarının Kariyer Uyumu ve Yenilikçilik Eğilimlerinin Girişimcilik Potansiyellerini Yordayıcı Etkisi Assoc. Prof. Dr. Kadir YILDIZ, Ayşe SEVİMLİ

Tüketicilerin Kişilik Özellikleri İle Finansal İyilik Hali Ve Risk Alma Tutumu Arasındaki İlişki Mesut DOĞAN, Inst. Dr. A. Selçuk KÖYLÜOĞLU, Asst. Prof. Dr. Abdurrahman GÜMRAH

Örgütsel Sosyalleşmenin Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatminine Etkisi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Örneği Inst. Fatih İbrahim KURŞUNMADEN

Empirical Study of the Branding Strategy in Influencing Brand Equity Amongst Youth: The Case of Pakistan Luxury Apparel Industry Junaid KHAN

Algılanan Örgütsel Desteğin İlişkisel Ağı Üzerine Ulusal Yazında Bir Meta-Analiz Çalışması Res. Assist. Dr. Deniz DİRİK

Türkiye’deki Alternatif Turizm Türlerinden Medikal Turizm: Türkiye’de Medikal Turizmin Gelişimi ve SWOT Analizi Asst. Prof. Dr. H. Neyir TEKELİ

Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Elektronik Ürünler Pazarında Z Nesli Üzerine Bir Araştırma Asst. Prof. Dr. İsmail ELAGÖZ, Asst. Prof. Dr. Polat YÜCEKAYA

Piyasaların Ve İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi İle Ulusal Yükseköğretim Başarısının, Ulusal Rekabet Gücü Başarısı Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Panel Veri Analizi Dr. Karahan KARA, Asst. Prof. Dr. Polat YÜCEKAYA

Çalışanların Öz Yeterlilik Algılarının İç Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisinde Başarı İhtiyacının Düzenleyici Rolü: X ve Y Kuşakları Arası Karşılaştırma Res. Assist. Taha Yusuf ÇAKAREL, Prof. Dr. Deniz ELBER BÖRÜ, Prof. Dr. Mahmut PAKSOY

Kültür Endüstrisi Ürünü Olarak Harry Potter Prof. Dr. Sezer AKARCALI

Bedenin Metalaşma Süreci Ve Reklam Yoluyla İmaj Yaratımı Assoc. Prof. Dr. Bülent KARA, Aliye KAÇMAZ

Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı ve Etkileyici Pazarlama (İnfluencer Marketing) Üzerine Bir Analiz Assoc. Prof. Dr. Recep Baki DENİZ

Girişimcilik Yöneliminde Güncel Yaklaşımlar Assoc. Prof. Dr. İbrahim YALÇIN

The Advancement and Improvement of Sharing Corporate Social Responsibility (CSR) in the Garment Industry of Bangladesh  Mohammad ALI

An Explorative Analysis of Knowledge Management and Organisational Performance: the case of Logistics Sector  Krishnaveni NAIDOO, Dr. Daba CHOWDHURY

An Investigation into the Management of Change in Private Sector Health Care Organization in Bangladesh: A Mixed Methods Inquiry Based on the Implementation of New Framework to Support Health Care Organization Ali AHMAD, Dr. Daba CHOWDHURY

193,966
our total visits